Regulamin

REGULAMIN SKLEPU CZUJNIKI-SMOGU.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.czujniki-smogu.pl prowadzony jest przez Roberta Tytko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Robert Tytko R-TRONIK” w Krakowie (30-207) przy ul. Jacka Malczewskiego nr 47A lok. 15 (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG NIP 678-20-87-460, REGON 122613946, adres poczty elektronicznej: sklep@czujniki-smogu.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 601-543-911 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
2.Regulamin dotyczy zarówno Klientów będących Konsumentami oraz Klientów nie będących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego oraz zawierających Umowy Sprzedaży.
3.Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu utworzenia Konta oraz złożenia przez Klienta Zamówienia.
5.Poniżej podane zwroty mają następujące znaczenie:
Cena – kwota wynagrodzenia brutto należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
Hasło – należy przez ro rozumieć ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas jego tworzenia.
Klient– oznacza (i) osobę fizyczna, (iii) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub (ii) osobę prawną.
Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – podany przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego. Dostęp do Konta Klient uzyskuje za pomocą Loginu i Hasła. Konto daje możliwość zapisywania oraz przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, aktualnego statusu Zamówienia oraz historii Zamówień.
Koszyk – należy przez to rozumieć usługę udostępnianą Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, która polega na m.in. umożliwieniu złożenia Zamówienia jednego, bądź kilku Produktów, wyświetlenia Ceny określonych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym również kosztów wysyłki). Koszyk zbiera składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Ponadto, w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta w Sklepie Internetowym.
Newsletter – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, która umożliwia korzystającym Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Sklepie Internetowym, Produktach oraz promocjach i nowościach, na podany przez Klienta adres e-mail. Newsletter jest przesyłany, za uprzednią zgodą Klienta, przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
Produkt – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za zapłatą Ceny.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Sklep Internetowy – dostępna pod adresem: www.czujniki-smogu.pl. platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta prowadzona przez Sprzedawcę.
Sprzedawca – Robert Tytko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Tytko R-TRONIK.
Umowa Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po uprzedniej akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
Usługa Elektroniczna –należy przez to rozumieć świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
Zamówienie – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja przez Sprzedawcę Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

II. UMOWA SPRZEDAŻY
1.Charakterystyka Produktu oraz sposób porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą są określone na stronie każdego Produktu.
2.Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Klient może złożyć również Zamówienie wysyłając je na adres e-mail Sprzedawcy tj. sklep@czujniki-smogu.pl pod warunkiem umieszczenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.
3.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego,
4.Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno: (i) Klient dodaje wybrany Produkt (Produkty) do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia, (ii) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, określonych poniżej. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: (A) Imię i Nazwisko, (B) adres zamieszkania (siedziby), (C) telefon kontaktowy (D) adres e-mail oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży tj.: określenie Produktu (Produktów) oraz ich ilość, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie (E) nazwy firmy oraz numeru NIP. Następnie (iii) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy (iv) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny za Produkt (Produkty) i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży (v) Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę), (vi) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności Ceny za Produkt.
5.W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta uniemożliwi realizację Umowy Sprzedaży.
6.W razie, gdy Klient, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu w celu złożenia Zamówienia musi zaakceptować Regulamin.
7.Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie wysyła do Klienta wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
8.Po zweryfikowaniu Zamówienia oraz otrzymania Ceny przez Sprzedawcę, bez nieuzasadnionej zwłoki, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z: A) potwierdzeniem przyjęcia jednej, kilku bądź wszystkich poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży, albo b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich, bądź poszczególnych ofert na Produkty złożone w ramach Zamówienia, z przyczyn wskazanych w Regulaminie.
8.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, e-mail o której mowa w ust. 6 lit. A) powyżej, w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.                                        9.W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert, bądź oferty złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
10.W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu: (i) zawiadomienia Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży, bądź (ii) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W powyższym wypadku Klient może anulować w całości złożone Zamówienie, w zakresie wszystkich ofert, w terminie 2 dni roboczych, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy w przypadku Klientów będących Konsumentami. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 10 poniżej.
10.Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktując się telefonicznie.
12.Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę za Produkt (Produkty) oraz koszty przesyłki. O łącznej Cenie wraz z podatkiem, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

III. PŁATNOŚCI
1.Cena poszczególnych Produktów jest ceną podaną w Sklepie Internetowym w momencie złożenia Zamówienia. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.
2.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży: (i) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, (ii) płatności elektroniczne, (iii) płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.
3.Rozliczenia transakcji przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
4.W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta w sposób określony powyżej, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Jednakże, w każdym wypadku nieuiszczenie płatności Ceny w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

IV. DOSTAWA PRODUKTU
1.Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Sprzedawca dostarcza zamówiony Produkt (Produkty) w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu.
3.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Dostępne metody oraz koszty dostawy Produktu są przedstawiane Klientowi w sekcji „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży (składania oferty). Sprzedawca może udostępnić Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: A) Przesyłka pocztowa (Poczta Polska), B) Przesyłka kurierska, C) Paczkomaty InPost, D) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
4.Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) wynosi łącznie do 5 dni roboczych, na który składa się (i) czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę, oraz (ii) czas doręczania Produktu przez przewoźnika.                                                                                                                                5.Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest liczony od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę i wynosi do 2 dni roboczych.
6.Termin doręczenia Produktu przez danego przewoźnika wynosi do 3 dni roboczych, jednakże jest on uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Ponadto, jest prezentowany na podstronie danego Produktu w Sklepie Internetowym. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
7.Podane w ust. 6 terminy dostarczenia zamówionych Produktów ma charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Produktów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora za pośrednictwem, którego Produkt jest dostarczany.

V. REKLAMACJA
1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny.
2.Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane przez gwaranta i dołączane do Produktu.
3.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
4.Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta Sprzedawcy pisemnie na adres: ul. Jacka Malczewskiego 47A lok. 15, 30-207 Kraków, bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@czujniki-smogu.pl podając w temacie „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.
5.Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego: (i) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna, (ii) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6.Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności reklamacji, w szczególności daty i rodzaju wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Powyższe wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
8.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
9.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres ul. Jacka Malczewskiego 47A lok. 15, 30-207 Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
10.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
11.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem – http://ec.europa.eu/consumers/odr

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
2.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zostać złożone pisemnie na adres: Robert Tytko ul. Jacka Malczewskiego 47A lok. 15, 30-207 Kraków. Wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest załączony do Regulaminu (Załącznik nr.1).
3.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: (i) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo (ii) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument musi zwrócić Produkt na adres: Robert Tytko R-Tronic ul. Jacka Malczewskiego 47A lok.15, 30-207 Kraków.
9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
11.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w ustawie Prawa Konsumenta.
12.Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy Prawa Konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
13.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów: a) świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
5.Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, historii Zamówień oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.
6.Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

VIII USŁUGI ELEKTRONICZNE
1.Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów tj.: (i) Konto, (ii) składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; (iii) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka; (iv) umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu, oraz (v) Newsletter.
2.Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień oraz aktualnego statusu ich realizacji.
3.Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta: (i) wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, (ii) kliknięciu „Zarejestruj”.
4.W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta określonych w pkt II ust. 4 powyżej.
5.Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia w/w umowy wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności na adres: Robert Tytko R-TRONIK”, Kraków (30-207) ul. Jacka Malczewskiego nr 47A lok. 15 bądź: sklep@czujniki-smogu.pl. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
6.Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
7.Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia, przy czym Koszyk może zapamiętać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki.
8.W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta.
9. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, zgodnie z ust. 5 powyżej.
10. Klient zobowiązuje się do (i) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta prawdziwych danych Klienta; (ii) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania.
11. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.
12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać na przykład na adres: Robert Tytko R-TRONIK”, Kraków (30-207) ul. Jacka Malczewskiego nr 47A lok. 15 bądź: sklep@czujniki-smogu.pl
13. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (A) informacji i okoliczności dotyczących reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (B) żądania Klienta oraz (C) danych kontaktowych składającego reklamację.
14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

IX ZMIANA REGULAMINU
1.Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 3.O zmianie Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego informacji o zmianie Regulaminu. Ponadto, w przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.
4.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia umieszczenia informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
2.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
3.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie.
5.Odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset (500) złotych.
6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7.W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Regulamin obowiązuje od dnia 21 listopada 2017 r.
2.Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
3.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia a następnie poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
4.Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.czujniki-smogu.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
5.Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
6.Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego. Domniemywa się, że Kupujący składając Zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Adresat:

Robert Tytko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Robert Tytko R-TRONIK” w Krakowie (30-207) przy ul. Jacka Malczewskiego nr 47A lok. 15

telefon: 601-543-911

e-mail: sklep@czujniki-smogu.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących Produktów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy oraz odbioru Produktu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Konsumenta

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis Konsumenta – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

…………………………………….

Data

…………………………………….